• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Prijava radova za III kongres babica Republike Srbije

PRIJAVA RADOVA 

Prijava radova za 3. Kongres babica Republike Srbije je u toku.

BIOGRAFIJA-PREDAVAČA – ZA MEDICINSKE SESTRE

BIOGRAFIJA PREDAVAČA – ZA LEKARE

Popunjenu prijavu i biografiju sačuvati i poslati na: kongres.babica.srbije@gmail.com

 • Očekujemo vašu prijavu, a ovim uputstvom želimo da vam olakšamo proces prijavljivanja rada i obezbedimo da vaša prijava bude u skladu sa usvojenim standardima.
 • Kao i do sada, rad na Kongresu će se odvijati kroz različite forme. Za svaku od predviđenih formi naveli smo kratka objašnjenja.
 • Molimo vas da pratite uputstva.
 • Koristite font Cambria veličine 12px i latiničnu tastaturu.
 • Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova!

 

UPUTSTVO

 

USMENA PREZENTACIJA

 • Autori definišu temu i oblast kojoj tema pripada.
 • Predviđeno je da izlaganje radova traje do 10 minuta.

Način prijave usmene prezentacije

 • Potrebno je da autori u formularu za prijavu navedu naslov, rezime rada  (500 karaktera) i ključne reči (između 3 i 5).
 • Rezime stručnog rada treba da ima sledeću strukturu: cilj rada, opis praktične delatnosti, zaključke i implikacije za istraživanja i praksu, preporuke za unapređenje.
 • Rezime ne treba da sadrži reference, tabele i grafikone.
 • Programski odbor će pojedinačne radove grupisati u tematske celine (naznačene u programu Kongresa kao TEMATSKE SESIJE).

 

POSTER PREZENTACIJA

 • Veličina postera bi trebalo da bude 70 x 100 cm.
 • Elementi postera (slike, tabele, grafici, crteži, fotografije) trebalo bi da budu jasno čitljivi sa udaljenosti od 1,5 m. Posteri će biti izloženi u kongresnom prostoru.
 • Autori imaju obavezu da budu pored postera u vreme koje je predviđeno programom kako bi razgovarali i odgovarali na pitanja zainteresovanih.

Način prijave postera

 • Potrebno je da autori u formularu za prijavu navedu naslov, rezime (500 karaktera), i ključne reči (između 3 i 5).
 • Struktura rezimea za postere je ista kao i za usmene prezentacije.
 • Rezime ne treba da sadrži reference, tabele i grafikone.

 

RADIONICE I SEMINARI

 • Radionica je praktični oblik rada u kojem svi prisutni neposredno učestvuju, a voditelji usmeravaju rad.
 • Seminar predstavlja predavanja i vežbe o izabranoj naučno-stručnoj temi.
 • Broj učesnika na radionicama i seminarima je ograničen, a mogu trajati najviše 3 sata.

Način prijave radionice i seminara

Potrebno je da voditelji radionice ili seminara u formularu za prijavu rada navedu:

 • naziv radionice ili seminara,
 • opis sadržaja (do 1000 karaktera),
 • cilj,
 • minimalan i maksimalan broj učesnika,
 • predviđeno trajanje.

 

OKRUGLI STO

 • Okrugli sto je naučno-stručna tribina o jednoj temi s voditeljem i više učesnika. Svako od učesnika iznosi svoje viđenje problema ili osvetljava jedan njegov aspekt. Rasprava, s učešćem publike, može da se vodi nakon diskusije svih učesnika, ali i posle pojedinačnih saopštenja.
 • Maksimalno trajanje okruglog stola je 60 minuta.

Način prijave okruglog stola

 • Voditelj okruglog stola formuliše temu okruglog stola, sam poziva i organizuje učesnike.
 • U prijavi, voditelj navodi temu okruglog stola, obrazloženje teme (do 1000 karaktera) i imena učesnika, kojih može biti između 4 i 8.
 • Naravno, moguće je da dođe do promene u listi učesnika pri realizaciji okruglog stola.

 

PROMOCIJA KNJIGA IZ GINEKOLOGIJE, AKUŠERSTVA, NEONATOLOGIJE, PEDIJATRIJE…

 • Promocija knjiga ima za cilj upoznavanje učesnika Kongresa sa najnovijim izdanjima iz oblasti ginekologije, akušerstva, neonatologije, pedijatrije…. Na ovogodišnjem Kongresu to bi značilo uključivanje izdanja objavljenih tokom 2017. i 2018. godine.
 • O novim izdanjima na promociji bi govorili sami autori, recenzenti i eventualno posebno pozvani gosti.
 • Promocija knjige bi trajala maksimalno 30 minuta uključujući i pitanja publike.
 • Način prodaje knjige na Kongresu se reguiliše posebnim ugovorom sa UZRS ,,TIM KME”

 

VAŽNI DATUMI

– ROK ZA PRIJAVU RADOVA JE  25.12. 2018. GODINE

– ROK ZA RECENZIRANJE RADOVA JE DVE DO TRI NEDELJE PO PRIJEMU RADA

 • Nakon prijave, autori će dobiti obaveštenje da je njihova prijava registrovana.
 • Preporuka je da se ne čeka krajnji rok budući da će ove godine recenzije pratiti dinamiku prijave radova. Recenziraju se svi radovi, a recenzenti su iz oblasti koju je autor označio.
 • Rad bi trebalo da izmenite u skladu sa sugestijama recenzenta u roku od deset dana i ponovo pošaljete.
 • Autori će biti obavešteni i ukoliko u njihovim radovima nisu potrebne izmene. Sva komunikacija će se obavljati s prvim autorom čija je e-mail adresa navedena u prijavi rada.
 • Molimo vas da poštujete predviđene rokove kako bi radovi bili na vreme recenzirani i kako bi bilo dovoljno vremena za eventualne ispravke.
 • Knjiga rezimea će biti izdata u elektronskoj formi i u njoj će se naći prihvaćeni radovi autora koji su se registrovali za učešće na skupu.