O nama

Dobro došli na sajt 
Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika „TIMKME”

Ko smo mi i čime se bavimo?

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME” je dobrovoljna, nevladina, nedobitna organizacija sa statusom Udruženja, organizovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja znanja, obučavanja, istraživanja i prakse iz različitih medicinskih oblasti kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Udruženje čine saradnici – autori programa kontinuirane edukacije, ugledni stručnjaci iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlja, zaposleni na fakultetima, visokim školama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje.

Registrovani smo 2013. godine kod Agencije za privredne registre Srbije.

Ciljevi udruženja:

 • unapredjenje medicinske nauke i struke,
 • organizovanje i mobilizacija zdravstvenih radnika i saradnika sa teritorije Republike Srbije na potsticanje aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju stručnog i naučnog rada, zdravstvene zaštite, zdravstvene nege, medicinske struke i medicinske nauke kroz organizovanu kontinuiranu profesionalnu i medicinsku edukaciju u svim oblastima,
 • zastupanje stručnih interesa članova Udruženja;
 • saradnja sa Ministarstvom zdravlja
 • saradnja sa Ministarstvom prosvete u cilju modernizacije obrazovanja, stalnog stručnog usavršavanja, ciljanog usavršavanja;
 • saradnja sa drugim srodnim međunarodnim organizacijama u interesu struke na prvom mestu udruženjima i asocijacijama u zemljama u okruženju;
 • zalaganje za učestvovanje u javnim raspravama o nacrtima propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i njenoj organizaciji i davanje predloga i primedbi;
 • saradnja sa srednjim, visokim strukovnim školama, medicinskim fakultetima, objavljuje i publikuje zbornike radova i stručne članke prilikom održavanja naučnih i stručnih skupova i prevode izdanja međunarodnih organizacija radova svojih članova;
Čime se još ističemo

Aktivnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje se naročito bavi sledećim aktivnostima:

 • organizacijom predavanja, seminara, kurseva,on line testova, simpozijuma, kongresa, studijskih putovanja za stručno osposobljavanje,
 • pripremanjem materijala radi prijavljivanja,dokumentovanja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadleznoj komori,
 • organizovanjem i sprovodjenjem od komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja, izdavanjem potvrda o obavljenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji,
 • organizacijom i radom centra za prikupljanje dokumentacije i informativnog materijala iz struke; saradnjom sa zdravstvenim ustanovama i državnim institucijama iz oblasti zdravstva;
 • uspostavljanjem saradnje sa srodnim Udruzenjima u inostranstvu, radi razmene iskustva i unapređenja svojih ciljeva;
 • organizovanjem i sprovođenjem drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Udruženja,
 • organizovanjem redovnih sastanaka, konferencija i okruglih stolova, samostalno i zajedno sa drugim slicnim udruzenjima u cilju razmene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog delovanja,
 • kontinuiranim učenjem i osposobljavanjem medicinskih sestara za sprovođenje profesionalnih zadataka: etičke dužnosti, lična odgovornost, profesionalna obaveza.
 • kontrolom i inovacijama metoda rada u zdravstvenoj nezi,
 • saradnjom sa fakultetima, akademijama nauka i srodnim naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
Scroll to Top