• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

O nama

DOBRODOŠLI NA SAJT

 UDRUŽENJA  ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA

,,TIM KME”

 

Poštovani posetioci i drage kolege zdravstveni radnici i saradnici, dobrodošli na internet portal UZRS ,,TIM KME” iz Beograda.

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME” je dobrovoljna, nevladina, nedobitna organizacija sa statusom Udruženja, organizovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja znanja, obučavanja, istraživanja i prakse iz različitih medicinskih oblasti kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju.

 

Ciljevi Udruženja su:

 • unapredjenje medicinske nauke i struke,
 • organizovanje i mobilizacija zdravstvenih radnika i saradnika sa teritorije Republike Srbije na potsticanje aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju stručnog i naučnog rada, zdravstvene zaštite, zdravstvene nege, medicinske struke i medicinske nauke kroz organizovanu kontinuiranu profesionalnu i medicinsku edukaciju u svim oblastima,
 • zastupanje stručnih interesa članova Udruženja;
 • saradnja sa Ministarstvom zdravlja
 • saradnja sa Ministarstvom prosvete u cilju modernizacije obrazovanja, stalnog stručnog usavršavanja, ciljanog usavršavanja;
 • saradnja sa drugim srodnim međunarodnim organizacijama u interesu struke na prvom mestu udruženjima i asocijacijama u zemljama u okruženju;
 • zalaganje za učestvovanje u javnim raspravama o nacrtima propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i njenoj organizaciji i davanje predloga i primedbi;
 • saradnja sa srednjim, visokim strukovnim školama, medicinskim fakultetima, objavljuje i publikuje zbornike radova i stručne članke prilikom održavanja naučnih i stručnih skupova i prevode izdanja međunarodnih organizacija radova svojih članova;

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje se naročito bavi sledećim aktivnostima:

 • organizacijom predavanja, seminara, kurseva,on line testova, simpozijuma, kongresa, studijskih putovanja za stručno osposobljavanje,
 • pripremanjem materijala radi prijavljivanja,dokumentovanja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadleznoj komori,
 • organizovanjem i sprovodjenjem od komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja, izdavanjem potvrda o obavljenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji,
 • organizacijom i radom centra za prikupljanje dokumentacije i informativnog materijala iz struke; saradnjom sa zdravstvenim ustanovama i državnim institucijama iz oblasti zdravstva;
 • uspostavljanjem saradnje sa srodnim Udruzenjima u inostranstvu, radi razmene iskustva i unapređenja svojih ciljeva;
 • organizovanjem i sprovođenjem drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Udruženja,
 • organizovanjem redovnih sastanaka, konferencija i okruglih stolova, samostalno i zajedno sa drugim slicnim udruzenjima u cilju razmene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog delovanja,
 • kontinuiranim učenjem i osposobljavanjem medicinskih sestara za sprovođenje profesionalnih zadataka: etičke dužnosti, lična odgovornost, profesionalna obaveza.
 • kontrolom i inovacijama metoda rada u zdravstvenoj nezi,
 • saradnjom sa fakultetima, akademijama nauka i srodnim naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje čine saradnici – autori programa kontinuirane edukacije, ugledni stručnjaci iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlja, zaposleni na fakultetima, visokim školama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje.

Registrovani smo 2013. godine kod Agencije za privredne registre Srbije.

 Želimo Vam prijatan boravak na našem sajtu i uspeh u edukaciji!

 

Akreditacija i organizacija KE

Na zahtev korisnika UZRS ,,TIM KME”:

 • Vrši akreditaciju programa (priprema materijala, konkurisanje Zdravstvenom savetu Republike Srbije, prati dalji razvoj programa, obaveštava nadležne komore o održanim programima KE)
 • Organizuje i prati realizaciju Online Programa KE na web prezentaciji UZRS ,,TIM KME”

U dogovoru sa korisnicima usluga, UZRS ,,TIM KME” može samo organizovati i ispratiti sam proces akreditacije (priprema prijave programa KE, najava održavanja istog i podnošenje izveštaja o samoj realizaciji programa).