Uslovi korišćenja internet portala medicinskaedukacija-timkme.com

Pristupanjem na internet portal medicinskaedukacija-timkme.com koji je u vlasništvu Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika,, TIM KME” ( u daljem tekstu UZRS ,,TIM KME”),  podrazumeva se da prihvatate ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi”), te da dajete svoj pristanak i da ste izričito saglasni sa odredbama ovde sadržanim, kao i da ste upoznati sa činjenicom da će vas sadržaj ovih Uslova obavezivati.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste to učinili u slobodnoj volji, bez pretnje, prinude ili zablude, pri čistoj svesti, sposobni za rasuđivanje, bez negativnih uticaja na svest i rasuđivanje nastalih usled mentalne bolesti, mentalnog hendikepa, intoksikacije, upotrebe lekova ili bilo kog zdravstvenog ili drugog problema koji se može odraziti na sposobnost rasuđivanja, te se odričete prava da dati pristanak pobijate po bilo kom osnovu.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste stariji od 18 godina.

Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Uslovima ovde iznetim nemojte koristiti ovaj internet portal i internet stranicu.

Preambula:

Internet portal medicinskaedukacija-timkme.com je portal posvećen medicinskim i zdrastvenim temama koji objavljuje i prenosi takve sadržaje u dobroj nameri. Pristup medicinskaedukacija-timkme.com portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je posetiocima ukoliko ne krše pravila i uslove korišćenja. Pristupanjem bilo kom delu medicinskaedukacija-timkme.com portala Korisnici/Posetioci automatski prihvataju sve aktuelne uslove korišćenja koje su dužni da redovno čitaju.

Portal medicinskaedukacija-timkme.com zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila. Smatra se da su korisnici kontinuiranim praćenjem i pristupanjem medicinskaedukacija-timkme.com portalu ili bilo kojem njegovom delu, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Kontakt

Sva pravna i druga komunikacija u vezi ovih Uslova mora biti upućena pisanim putem:

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika,, TIM KME”

 •         Ul. Marina br. 9
 •         11000 Beograd
 •         Republika Srbija
 •         E-mail adresa: tim.kme.beograd@gmail.com

UZRS ,,TIM KME”  je obavezno da svu mejlovnu, pisanu i telefonsku korespodenciju obavlja putem mejl adrese, telefonskog broja i adrese prebivališta ostavljene od strane Korisnika. U slučaju ostavljanja pogrešnih kontakt podataka za korespodenciju, UZRS ,,TIM KME”) ne odgovara za gubitak informacija i/ili nemogućnost slanja određenog obaveštenja.

Prikupljanje i obrada podataka – Zaštita podataka o ličnosti

UZRS ,,TIM KME” odn. njegov portal medicinskaedukacija-timkme.com ne prikuplja nijedan drugi lični podatak tj.podatak o ličnosti svojih Korisnika/Posetioca, osim iz tehničkih razloga, kada se automatski prikupljaju sledeći podaci: domen i IP adresa sa koje je pristupljeno portalu medicinskaedukacija-timkme.com; vreme pristupa i dužina posete; posećene strane i strana sa koje se ulazi na portal.

UZRS ,,TIM KME” će, kao odgovorno lice za obradu podataka o ličnosti tačnije IP adrese, obrađivati ovaj podatak o ličnosti Korisnika/Posetioca u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu će ih naročito prikupljati, skladištiti, koristiti, skenirati, čuvati, menjati, kopirati, prenositi, otkrivati i umnožavati samo u obimu u kome je to potrebno za tehničko funkcionisanje internet portala.

Prilikom posete našeg portala, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i
 • ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, i
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navedene svrhe obrade podataka.

Pristupanjem na internet portal medicinskaedukacija-timkme.com smatra se da je Korisnik/Posetilac u celosti pročitao, razumeo i da je saglasan sa ovim odeljkom i upotrebom gore navedenih podataka.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo. U tom slučaju se možete obratiti putem mail-a tim.kme.beograd@gmail.com.

Korišćenje usluga portala medicinskaedukacija-timkme.com

Da biste postali korisnik portala medicinskaedukacija-timkme.com i Usluga koje se u okviru njega pružaju, potrebno je da otvorite nalog i registrujete se na portalu medicinskaedukacija-timkme.com, kako bi vam bio omogućen pun pristup našim sadržajima.

Registracijom preuzimate punu odgovornost za tačnost i potpunost registrovanih podataka, za korišćenje i kontrolu pristupa vašem nalogu, kao i za odgovarajuću zaštitu pristupnih podataka od neovlašćenog korišćenja od strane bilo kojih trećih lica. Skrećemo vam pažnju da je registracija pod lažnim ili tuđim imenom, ili unošenje drugih neistinitih ili nepotpunih podataka prilikom registracije ili korišćenja portala medicinskaedukacija-timkme.com, protiv pravila korišćenja i može rezultirati trajnim ili privremenim ukidanjem privilegije pristupa portalu medicinskaedukacija-timkme.com .

Sve aktivnosti koje se preduzimaju sa vašeg naloga smatraćemo da su preduzete neposredno od strane vas, i nećemo biti odgovorni za bilo koju štetu koja bi mogla da nastupi usled vašeg propusta da preduzmete adekvatne sigurnosne mere u pogledu obezbeđenja pristupa vašem nalogu.

Obaveze Korisnika

Svaki korisnik koji se registruje na portalu medicinskaedukacija-timkme.com preuzima sledeće obaveze:

 • Da koristi portal medicinskaedukacija-timkme.com i Usluge samo u zakonite svrhe i u skladu sa svim primenjivim propisima, kao i da njihovim korišćenjem ni na koji način ne povredi prava bilo kog drugog korisnika, Udruženja ili trećih lica;
 • Da čuva pristupne podatke za sopstveni nalog na portalu medicinskaedukacija-timkme.com i koristi isključivo sopstveni nalog radi pristupanja portalu medicinskaedukacija-timkme.com kao i da preduzme sve mere radi onemogućavanja trećih lica da saznaju ili koriste njegove pristupne podatke ili nalog;
 • Da sa drugim korisnicima ne razmenjuje Sadržaj, druge materijale ili poruke koji su u vlasništvu trećih lica ili kojima se krše bilo koja prava intelektualne svojine (uključujući ali se ne ograničavajući na autorsko pravo, pravo na patent, dizajn, žig, know-how, itd.) ili druga prava koja pripadaju trećim licima;
 • Da se uzdrži od bilo kakvog pokušaja da onesposobi ili zaobiđe naše mere provere autentičnosti ili bezbednosti ili da na neki drugi način testira ranjivost naših sistema ili mreža, osim ako na to nije posebno ovlašćen od strane Udruženja u pisanoj formi;
 • Da ne podstiče bilo koje treće lice da preduzima bilo šta od gore navedenog.

Sve gore navedeno, kao i ostale odredbe ovih Uslova, se odnose i na posetioce portala medicinskaedukacija-timkme.com koji nisu registrovali nalog, u meri u kojoj je isto na njih primenljivo.

Prava intelektualne svojine

Vizuelni ili grafički znakovi koji se nalaze na internet portalu medicinskaedukacija-timkme.com su registrovani žigovi Internet UZRS ,,TIM KME” i njena intelektualna svojina. Nije dozvoljena neovlašćena upotreba vizuelnih ili grafičkih znakova koji se nalaze na ovom internet portalu.

UZRS ,,TIM KME”, vlasnik portala medicinskaedukacija-timkme.com polaže autorska prava na sve tekstualne, foto, video, audio i druge objavljene sadržaje, osim ukoliko nije drugačije navedeno. Celokupan sadržaj portala medicinskaedukacija-timkme.com postavljen je uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava, i zaštićen je autorskim i drugim primenjivim pravima intelektualne svojine, ukoliko drugačije nije izričito navedeno.

Korisnik se obavezuje da neće reprodukovati, distribuirati, prodavati, objavljivati ili emitovati bilo koji materijal pronađen na sajtu bez pismene saglasnosti. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava UZRS ,,TIM KME” , odn. medicinskaedukacija-timkme.com portala i i podleže zakonskoj odgovornosti.

Pristupanjem portalu medicinskaedukacija-timkme.com, ili njegovim korišćenjem na bilo koji drugi način, ne stičete nikakva prava na portalu medicinskaedukacija-timkme.com ili drugim dostupnim materijalima, osim prava da iste koristite radi sopstvenog intelektualnog i poslovnog razvoja ili razvoja tog tipa drugih korisnika.

Bezbednost

Mi brinemo o bezbednosti naših posetilaca i korisnika. Iako radimo predano na bezbednosti portala medicinskaedukacija-timkme.com i zaštiti vašeg naloga i povezanih informacija, Udruženje ne može garantovati da neovlašćena treća lica neće biti u mogućnosti da zaobiđu ili savladaju naše bezbednosne mere. Molimo vas da nas odmah obavestite o bilo kakvoj sumnji ili saznanju o neovlašćenom korišćenju portala medicinskaedukacija-timkme.com ili vašeg naloga na e-mail boksi092@gmail.com

Viša sila

UZRS ,,TIM KME” i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.

Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

Završne odredbe

Ovi Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme. Savetuje vam se da u momentu pristupanja na internet portalu medicinskaedukacija-timkme.com proverite važeće Uslove korišćenja, budući da će vas odredbe istih obavezivati.

Ukoliko bilo koja odredba ovih Uslova jeste ili postane zakonski nevažeća ili neizvršiva, to neće uticati na validnost ili izvršivost svih ostalih odredaba Uslova. Na ove Uslove i na vaše korišćenje portala medicinskaedukacija-timkme.com primenjuje se pravo Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog nesporazuma korisnik i Udruženje će pokušati da spor reše mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za rešavanje svih sporova u vezi sa korišćenjem portala medicinskaedukacija-timkme.com biće nadležan sud u Beogradu.

*Napomena: Upotreba muškog roda u tekstu “Uslovi korišćenja internet portala medicinskaedukacija-timkme.com podrazumeva rodnu neutralnost gramatičke kategorije generičkog muškog roda.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvod

Cilj ove Politike privatnosti jeste da vas obavestimo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo o vama kada posećujete portal medicinskaedukacija-timkme.com, kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo druge bitne informacije u vezi sa obradom vaših podataka i pravima koja vam s tim u vezi pripadaju. Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika,, TIM KME” ( u daljem tekstu UZRS ,,TIM KME”),  Marina 9, Beograd („Rukovalac“, „mi“, „naš“), je pravno lice koji upravlja portalom medicinskaedukacija-timkme.com ( u daljem tekstu Sajtom) i određuje svrhu i način na koji se obrađuju vaši podaci o ličnosti, zbog čega ima svojstvo rukovaoca podacima o ličnosti i odgovorno je za njihovu obradu. Sve naše aktivnosti u vezi prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka su u potpunosti usklađene sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“) i drugim primenljivim propisima Republike Srbije. Vaše podatke obrađujemo isključivo u legitimne svrhe, na srazmeran način i uz primenu svih razumnih mera zaštite, kako je u nastavku detaljnije objašnjeno, i iste ni na koji način ne prodajemo niti na drugi način činimo dostupnim bilo kom trećem licu u suprotnosti sa Zakonom. Registracijom vašeg naloga ili (u odsustvu registracije) pristupom Sajtu smatra se da ste upoznati sa ovom Politikom privatnosti, uključujući i dodatne akte i pravilnike na koje se u njoj referiše, i da je u potpunosti razumete. Ukoliko ne razumete bilo koji aspekt ove Politike privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na e-mail tim.kme.beograd@gmail.com. U slučaju da imate primedbe na ovu Politiku privatnosti ili se ne slažete sa njenom sadržinom, molimo vas da odmah prestanete sa korišćenjem Sajta i Platforme. Vaše korišćenje Sajta i Platforme je regulisano Uslovima korišćenja, pa preporučujemo da pažljivo pročitate i taj dokument. Rukovalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ovu Politiku privatnosti. Izmene Politike privatnosti stupaju na snagu 5 radnih dana nakon njihovog objavljivanja na Sajtu, odnosno Platformi.

Šta su podaci o ličnosti i koje podatke prikupljamo o vama?

Najkraće rečeno, podaci o ličnosti su sve informacije koje se odnose na vas kao fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno (na primer, vaše ime i prezime, e-mail adresa itd.).

Mi prikupljamo dve grupe vaših podataka o ličnosti preko našeg Sajta i Platforme:

 1. Podaci vezani za vaše korišćenje Sajta. Kada posetioci dođu na naš Sajt, mi možemo da pratimo, prikupljamo i objedinjujemo podatke koji između ostalog ukazuju na to koje su stranice našeg Sajta bile posećene, redosled i vreme njihovog posećivanja i linkove na koje su posetioci kliknuli. Takođe prikupljamo informacije iz URL-ova sa kojih ste posetili Sajt, uključujući npr. vašu IP adresu, operativni sistem i pretraživač koji koristite, a možemo biti u mogućnosti da na osnovu njih odredimo i vašeg pružaoca internet usluga i okvirnu geografsku lokaciju sa koje ste pristupili našem sajtu.

Ukoliko niste registrovali svoj nalog na našem Sajtu prilikom vaših poseta nećemo biti u mogućnosti da prikupljamo vaše ime i prezime ili druge podatke putem kojih bismo mogli da neposredno utvrdimo vaš identitet, ali ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost da bi vaš identitet mogao biti posredno odrediv ukrštanjem i analizom prethodno navedenih podataka.

 1. b) Lični podaci koje prikupljamo direktno od vas. Kada se registrujete na Sajtu (ili preko posebne mobilne aplikacije), mi o vama prikupljamo ili možemo da prikupljamo (pored prethodno navedenih) i sledeće vrste ličnih podataka:
 • ime i prezime;
 • e-mail adresa;
 • korisničko ime i lozinka za pristup Platformi (šifrovana);
 • prebivalište;
 • stručna sprema
 • naziv ustanove u kojoj ste zaposleni
 • broj telefona
 • podatke navedene pod gornjom tačkom 2/a) koji se odnose na Sajt;
 • podatke koje navedete prilikom obraćanja Rukovaocu putem mejla ili u bilo kom drugom obliku, popunjavanja opcionih upitnika i sl.).

Vaše lične podatke možemo dakle da prikupljamo kako direktno od vas, tako i prilikom vaše posete Sajtu.

U koje svrhe koristimo vaše podatke o ličnosti?

Vaše lične podatke vezane za korišćenje Sajta (navedene u okviru gornjeg paragrafa 2/a) obrađujemo kako bismo omogućili funkcionisanje Sajta i pružili vam što kvalitetniju uslugu i to činimo između ostalog putem statističke analize agregatnog broja i predmeta poseta korisnika Sajta i sl., kao i da bismo mogli da otkrijemo i uklonimo greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem i korišćenjem Sajta, uključujući i odgovaranje na vaše eventualne upite. Takođe, vaše lične podatke (uključujući one navedene u okviru gornjeg paragrafa 2/b) prikupljamo i obrađujemo kako bismo vam omogućili da registrujete svoj nalog, pretražujete i koristite sadržaje i usluge koje nudi Sajt.

Vaše lične podatke možemo da obrađujemo i radi sprečavanja, istraživanja i sankcionisanja zloupotreba i prijavljivanja povreda propisa, uključujući naročito onih koje se odnose na neovlašćeno korišćenje korisničkog naloga ili drugih oblika povrede Uslova korišćenja i primenljivih propisa, radi zaštite naših prava i interesa (uključujući i prava i interese naših zaposlenih, partnera i predavača), kao i radi očuvanja funkcionalnosti i bezbednosti Sajta i integriteta njihovog sadržaja. Dodatno, vaše lične podatke možemo koristiti i kako bismo vam slali obaveštenja o našim aktivnostima i novostima  na vaš e-mail.

Koji je pravni osnov za obradu vaših podataka?

Obradu ličnih podataka u gore navedene svrhe baziramo na sledećim pravnim osnovima, zavisno od svrhe obrade i konteksta u kojem se ona vrši:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama (npr. u pogledu obrade otvaranja naloga na Sajtu i omogućavanja funkcionisanja i korišćenja sadržaja sajta, obezbeđenja izvršenja obaveza predviđenih Uslovima korišćenja sajta
 • poštovanje naših pravnih obaveza (npr. izvršavanje zakonskih obaveza u pogledu prijavljivanja povreda propisa i postupanja po zahtevima nadležnih organa u skladu sa zakonom);
 • ostvarivanje naših legitimnih interesa (i legitimnih interesa naših partnera i predavača), osim ako nad tim interesima pretežu vaši interesi ili osnovna prava i slobode. Naši legitimni interesi obuhvataju npr. vođenje i unapređenje našeg poslovanja, administriranje Sajta i pružanje naših usluga, uspostavljanje i negovanje odnosa sa partnerima, predavačima i korisnicima, vršenje statističkih i drugih istraživanja i sl.).
Gde i koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Lične podatke čuvamo na serverima u Evropskoj Uniji i ne iznosimo ih u bilo koju drugu državu (sa izuzetkom Republike Srbije). Imajući u vidu našu posvećenost poštovanju Zakona i njegovih načela, uključujući i načelo ograničenja čuvanja podataka, vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno da bi se ostvarila konkretna svrha obrade, osim ako su drugačiji rokovi predviđeni odgovarajućim propisima. Kriterijumi za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka uključuju:

 • trajanje vašeg ugovornog odnosa sa nama;
 • postojanje zakonske obaveze koju smo u svojstvu rukovaoca dužni da poštujemo; i
 • okolnosti da li je zadržavanje preporučljivo u smislu našeg pravnog položaja i zaštite naših prava i interesa (npr. čuvanje podataka u rokovima zastarelosti ili prekluzije za pokretanje i/ili vođenje sporova). U slučajevima kada je vaš pristanak pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka, a vi odlučite da taj pristanak opozovete u bilo kom trenutku, prestaćemo sa svakom daljom obradom vaših ličnih podataka nakon tog opoziva, osim ukoliko za njihovu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Imajte svakako u vidu da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koja je vršena pre opoziva.
Ko može da pristupa vašim ličnim podacima?

Kada su u pitanju neanonimizovani lični podaci, pristup njima mogu imati samo lica ovlašćena od strane Rukovaoca za administraciju Sajta kada je u pitanju obrazovni deo rada sa korisnicima, tako da korisnici prethodno dobiju informaciju o tome i daju pristanak.

Pristup vašim podacima mogu imati i treća lica koja mi angažujemo kako bi nam pružila određene usluge, kao što je na primer održavanje Sajta, čuvanje podataka itd., i koji u tom slučaju postupaju u svojstvu obrađivača ličnih podataka. Sa svakim takvim obrađivačem zaključujemo poseban ugovor o obradi ličnih podataka kojim regulišemo međusobna prava i obaveza u skladu sa Zakonom, čime obezbeđujemo da se vaši podaci obrađuju na siguran način, u skladu sa našim instrukcijama i isključivo u svrhe i pod uslovima navedenim u ovoj Politici privatnosti. Pristup vašim ličnim podacima u određenim slučajevima mogu imati nadležni državni organi, organizacije ili ustanove, kao što su sudovi, policija, tužilaštvo, nadležne inspekcije itd., ukoliko u okviru svojih zakonskih ovlašćenja to zatraže od nas, kao i radi ostvarivanja naših ili odbrane od tuđih pravnih zahteva, iniciranja istraga mogućih povreda primenljivih propisa, ili zaštite naše imovine i bezbednosti (kao i imovine i bezbednosti naših zaposlenih, korisnika i partnera);

Koja vam prava pripadaju u vezi sa obradom vaših ličnih podataka?

Imajte u vidu da, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom, od nas u svakom trenutku možete da zahtevate ostvarivanje sledećih prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

 • da vam omogućimo pristup vašim ličnim podacima, kao i da vam damo njihovu kopiju– možete da nas pitate za koje svrhe se koriste vaši podaci i zatražite druge relevantne informacije o njihovoj obradi, da pristupite takvim podacima o ličnosti, kao i da tražite da vam damo kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o vama;
 • da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka– želimo da se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tacni i ažurirani. Stoga imate pravo da od nas tražite da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim;
 • da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (pravo na zaborav)– imate pravo da zahtevate da obrišemo podatke o vama koje posedujemo ukoliko više nisu ispunjeni zakonski uslovi za njihovu obradu;
 • da ograničite obradu vaših podataka nama i/ili trećim licima– ukoliko ste osporili tačnost vaših podataka, ili je njihova obrada nezakonita a vi se protivite njihovom brisanju, i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti;
 • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima– imate pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka koju mi zasnivamo na našem legitimnom interesu, kao i pravo da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, uključujući i povezano profilisanje;
 • da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti– kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva;

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo vas da nam se obratite na e-mail tim.kme.beograd@gmail.com. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, ili na e-mail prituzba@poverenik.rs), kao i da se obratite nadležnim sudovima radi zaštite svojih prava.

Gašenje korisničkog naloga

U svakom momentu možete da odlučite da ugasite vaš korisnički nalog na Platformi tako što ćete izabrati odgovarajuću opciju u okviru podešavana na vašem nalogu, ili tako što ćete nas o tome obavestiti na e-mail tim.kme.beograd@gmail.com, a mi ćemo postupiti po vašem zahtevu u roku od 5 radnih dana od dana kada ste poslali zahtev za gašenje naloga. Nakon gašenja vašeg naloga obrisaćemo sve vaše lične podatke, osim onih koji su nam razumno potrebni zbog opravdanih razloga (npr. sigurnosni razlozi ili zastarelost za vođenje potencijalnih sporova) ili za koje imamo zakonsku obavezu da nastavimo da ih čuvamo.

Bezbednost ličnih podataka

Bezbednosti i poverljivost vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna, i stoga u cilju njihove zaštite uvek primenjujemo odgovarajuće bezbednosne mehanizme, kao i sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa Zakonom. Ove mere uključuju, između ostalog, korišćenje enkripcijskih alata, prijavljivanje zaštićeno lozinkama, tehnologije zaštite od zlonamernih kodova, fizičku i elektronsku kontrolu pristupa (uspostavljanjem autorizacije za pristup ličnim podacima), kontrolu prenosa, organizacionu kontrolu (uspostavljanjem internih procedura za obradu podataka o ličnosti itd.), ugovorne mehanizme zaštite poverljivosti i mehanizme za oporavak od poremećaja i kvarova. Takođe, bilo koji eksterni pružalac usluga je ugovorom obavezan da mora obezbediti isti nivo zaštite ličnih podataka kao i Rukovalac.

Kolačići

Da bismo održavali Sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, uključujući i razvoj budućih proizvoda i usluga koji će biti dostupni na Sajtu, koristimo tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje sajtovi koje posećujete šalju na vaš računar (ili drugi uređaj putem kojeg ih posećujete), i koji obezbeđuju preduslove za funkcionisanje tih sajtova i omogućavaju im (ili trećim licima, ako se i njihovi kolačići nalaze na tim sajtovima) da vas prepoznaju i vašu sledeću posetu učine jednostavnijom, efikasnijom i prilagođenijom, i time unaprede vaše korisničko iskustvo. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg Sajta , što nam pomaže da poboljšamo njihovu upotrebu za sve. Neki od tih kolačića su neophodni, jer bez njih nije moguće pretraživati i koristiti Sajt, dok drugi mogu da se koriste i radi pamćenja vaših podešavanja, unapređenja performansi Sajta (analitika i statistika), ili u svrhu marketinga. Prilikom prve posete Sajtu, iskočiće vam obaveštenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe, i biće vam pružena prilika da odaberete da li dozvoljavate korišćenje samo neophodnih kolačića, ili pristajete i na korišćenje pojedinih ili svih drugih kolačića.

Ostali sajtovi

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica ili reklame trećih lica. Ova Politika privatnosti se primenjuje samo na ovaj Sajt tako da, kada se putem linkova povežete sa drugim sajtovima, preporučujemo da pročitate politike privatnosti tih konkretnih sajtova. Rukovalac ne preporučuje niti podržava bilo koji od tih sajtova, i stoga ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa Sajta. Mi ne delimo vaše lične podatke sa trećim licima koja su vlasnici takvih sajtova, osim ukoliko imamo vaš pristanak ili drugi pravni osnov koji nas na to ovlašćuje (kao što je npr. naš legitimni interes ili legitimni interes tog trećeg lica da se obezbedi mrežna sigurnost, spreče i procesuiraju zloupotrebe i sl.).

Kontakt

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti ili ako želite da zatražite ostvarenje bilo kog pojedinačna prava, možete se obratiti na e-mail tim.kme.beograd@gmail.com ili na adresu sedišta Rukovaoca.

Scroll to Top